Новини

Home   /  Новини  / Проект по Енергийна Ефективност за МСП, изпълняван от фирма Мак ООД

Проект по Енергийна Ефективност за МСП, изпълняван от фирма Мак ООД

На 20.11.17 Г.фирма Мак –Милчо и Анета Каленови ООД подписа договор  за изпълнение на  ПРОЕКТ: „Повишаване на конкурентноспособността на „Мак – Милчо и Анета Каленови“ ООД чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет на дружеството“,  ДОГОВОР № BG16RFOP002-3.001-0582-C01 , ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ . ОБЩАта СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА е: 464 715.68 лв., като Финансирането  от ЕФРР е : 281 299.83 лв., а Национално финансиране: 49 641.15 лв.  Крайният Срок на изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 20.05.2019г. В рамките на проекта ще бъде закупено ново производтсвено оборудване и внедрен стандарт,  целящи да повишaт енергийната ефективност във фирмата .